Společné

Projekt Dějepis +

Začátek nového školního roku přinesl i možnost zapojení školy do nového
projektu Národního pedagogického institutu. V něm je kladen důraz na
historickou gramotnost a zkoumání dějin badatelským způsobem, více informací
viz https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-spousti-projekt-na-zlepseni-
vyuky-modernich-dejin
Cílem projektu je posunout výuku dějepisu následujícími směry:
- naučit se především znalosti a dovednosti, jak s historickými informacemi
pracovat (např. objasňovat příčiny a důsledky určité události, ale i kdo a
jakým způsobem vysvětluje, co se stalo), nikoli zapamatovat si množství
informací samotných,
- proto často rozebíráme v roli badatelů texty, fotografie či filmové ukázky,
učíme se dohledávat informace a kriticky zhodnotit jejich věrohodnost,
- na tomto základě se snažíme podněcovat v žácích schopnost zaujímat a
obhajovat vlastní názory.
Aktivně jsou zapojeny 2 deváté třídy, které 1x za měsíc budou interpretovat
rozmanité zdroje historických informací, součástí každé lekce je pracovní list,
který budou žáci vyplňovat.