Aktuality

Upřesněné informace pro 1.stupeň k nástupu do školy od 25.5.

Vážení rodiče, posíláme Vám doplňující informace a podmínky k přítomnosti přihlášených dětí k pobytu ve škole od 25.5. V příloze naleznete seznamy žáků v každé školní skupině (ten zůstává neměnný do konce školního roku), přiřazení pedagogů, přesný čas a místo srazu.

Vstup do školy:

- při pohybu žáků před vstupem do školy je nutné dodržovat odstupy 2 m a zakrytí nosu a úst

- vstup do školy bude umožněn jen žákům, zákonní zástupci nebudou mít do školy přístup

- žáci budou vpuštěni do školy pod dohledem pedagogického pracovníka v časových intervalech, nejdříve v 7,30 hodin. Přesný čas, místo srazu a konkrétní pedagog, který odvede skupinu do učebny, je uveden pro každou skupinu zvlášť. Žádáme, aby žáci chodili v přesný čas

- každý přihlášený žák musí první den školy odevzdat zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení. Bez něho nebude docházka žákovi ve škole umožněna.

- neprodleně po vstupu musí každý žák použít dezinfekci na ruce, která bude připravena před prostorem šaten a ve třídě

- šatny žáků nebudou v provozu, žáci se nebudou přezouvat, popř. si můžou nosit přezůvky v tašce, oblečení si odloží ve třídě.

Pravidla pro pobyt žáka ve škole:

- žák musí mít denně 2 čisté roušky a sáček na jejich uložení. Roušku bude nosit ve všech společných prostorách školy (chodba, toalety). Při vlastních vzdělávacích aktivitách ve třídě bude mít roušku pouze na pokyn učitele.

- žáci musí ve škole dodržovat rozestupy 2 m, každý žák bude sedět sám v lavici

- žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují ruce ve své třídě

- žákovi s příznaky na infekci dýchacích cest nebude vstup do budovy umožněn. V případě, že se příznaky objeví během dne, bude žák izolován v samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce s potřebou okamžitého vyzvednutí žáka, současně bude informována Krajská hygienická stanice.

Informace k aktivitám:

- nebude se jednat o klasickou výuku v jednotlivých předmětech podle rozvrhu hodin, volba obsahu a formy činností je v kompetenci školy podle daných podmínek, vyučující na 1.stupni povedou i nadále výuku na dálku a zároveň budou podávat instrukce vyučujícím ve skupinách.

- žák si bude plnit pod dohledem pedagogů zadané úkoly od konkrétních vyučujících

- žák dostane 1.den ve škole informaci, které učebnice, pracovní sešity a sešity si bude do školy nosit

- škola vede evidenci o docházce žáků, zameškané hodiny se nezapočítávají do počtu hodin na vysvědčení. V případě nepřítomnosti žáka informuje zákonný zástupce ihned školu o důvodech nepřítomnosti.

- dopolední aktivity budou probíhat od 8 do 11,40 h – u menších žáků do 11 hodin, pak bude oběd, starší žáci půjdou na oběd kolem 12 hodiny. Časový rozpis na obědy najdete v příloze.

- žáci, kteří nemají oběd a chodí po obědě domů, půjdou domů v 11,40 hodin.

Informace k organizaci obědů:

- přesné časové určení obědů je uvedeno pro každou skupinu zvlášť

- pokud má žák v přihlášce, že bude chodit na oběd, bude mu přihlášen

- nejdříve budou obědvat žáci 1. a 2.ročníků (od 11 hodin)

- žáci si před vstupem do jídelny umyjí ruce a použijí dezinfekci

- bude se vařit jen jedno jídlo

- žáci si sami nenabírají jídlo ani příbory

- roušky si při obědě žáci odkládají do vlastních sáčků

- pokud žáci nemají po obědě odpolední aktivity, odcházejí sami domů.

Vyzvedávání žáka z odpoledních aktivit:

- pedagogičtí pracovníci pošlou žáka dle uvedeného času v přihlášce (popř. dle písemné žádosti   zákonného zástupce) samotného do šatny, žák odchází domů ze školy sám, zákonný zástupce může na dítě počkat před školou

- pokud se žák někdy nezúčastní odpoledních aktivit, předá ve škole písemnou omluvenku.

V Táboře dne 21. 5. 2020                                                     Mgr. Petr Vašíček, ředitel školy

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
1.skupina-1.ac.pdf 408.7 Kb
10.skupina-4.d.pdf 403.7 Kb
11.skupina-4.abcd.pdf 410.7 Kb
12.skupina-5.b.pdf 412.6 Kb
13.skupina-5.cd.pdf 408.2 Kb
14.skupina-5.as.pdf 412.2 Kb
2.skupina-1.bc.pdf 409.6 Kb
3.skupina-2.abcd.pdf 408.8 Kb
4.skupina-2.abcd.pdf 409.8 Kb
5.skupina-3.ac-5.a.pdf 407.9 Kb
6.skupina-3.acd-5.a.pdf 408 Kb
7.skupina-3.abd-5.a.pdf 413.4 Kb
8.skupina-4.a.pdf 412 Kb
9.skupina-4.c.pdf 405.2 Kb